1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng

 3. Công khai tài chính

  • Học phí hiện tại
  • Dự kiến học phí năm tiếp theo