Ban chấp hành công đoàn Trường Trung cấp Miền Tây:
  • Chủ tịch: Lê Thị Bạch Tuyết
  • Phó chủ tịch: Trần Kim Lan
  • Uỷ viên: Nguyễn Tố Như
  • Uỷ viên: Nguyễn Nhựt Minh