Hội khuyến học Trường Trung cấp Miền Tây:
  • Chủ tịch: Trần Thị Thanh Bình
  • Phó chủ tịch: Thái Minh Nhật