CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA CƠ BẢN

Căn cứ Quyết định số 1/QĐ –TCMT ngày 1 tháng 8 năm 2012 về ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa, giáo viên và giáo viên chủ nhiệm.

I. CHỨC NĂNG
Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập các học phần chung, các học phần Bồi dưỡng kiến thức văn hóa của các chương trình và các hoạt động giáo dục khác như: tổ chức biên soạn giáo trình tài liệu, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy học tập và các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của khoa.

II. NHIỆM VỤ
1. Kết hợp với các khoa tham gia xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học các học phần thuộc khoa quản lý.

2. Tổ chức biên tập đề cương chi tiết các học phần, biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các môn học, đề thi; tài liệu; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập.

3. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, người học; thuộc khoa quản lý: chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ. Đánh giá phân loại trình độ cán bộ viên chức trong khoa theo định kỳ hằng năm.

4. Tổ chức nghiên cứu, cải biến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực tập, thực hành.

5. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn theo những quy định chung của trường.

6. Khoa phối hợp với phòng Đào tạo và các phòng chức năng khác quản lý công tác dạy và học, kiểm tra thi cử, thanh quyết toán giờ giảng giáo viên.

7. Hỗ trợ Đoàn TN, Công đoàn thực hiện phong trào văn nghệ, thể thao.

8. Trưởng khoa thường xuyên tham mưu cho BGH và các phòng chức năng về tổ chức và hoạt động của khoa phù hợp với quy chế của bộ và yêu cầu thực tế của trường.

9. Trưởng Khoa Cơ bản có trách nhiệm tổ chức, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của khoa đạt chất lượng cao nhất đồng thời chấp hành nghiêm các chỉ đạo khác của Ban giám hiệu.

 

                              Hiệu trưởng                        
      (đã ký) 
                           
          Th.S Trần Thị Thanh Bình