NHIỆM VỤ PHÒNG ĐÀO TẠO

 1. Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh các ngành trung cấp chuyên nghiệp (liên thông cao đẳng, đại học) và liên kết đào tạo đại học; trình Hội đồng Tuyển sinh của Trường xem xét, quyết định danh sach trúng tuyển trên cơ sở chỉ tiêu do Bộ giao hàng năm.

 2. Triển khai kế hoạch phối hợp với các khoa, tổ bộ môn nghiện cứu, xây dựng, cập nhật, tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ ban hành; xây dựng đề cương các môn học và tài liệu hướng dẫn học tập; biên soạn giáo trình, tài liệu môn học; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập.

 3. Hợp đồng với các cơ sở trong, ngoài thành phố và xây dựng, triển khai kế hoạch thực tập cho học sinh.

 4. Dự kiến nhân sự (hoặc điều chỉnh, bổ sung) và xây dựng quy chế hoạt động (nếu có) của các hội đồng tư vấn thuộc phạm vi trách nhiệm: Hội đồng Tuyển sinh (Xét tuyển), Hội đồng Đào tạo và nghiên cứu khoa học, Hội đồng Thi tốt nghiệp, Hội đồng Xét tốt nghiệp...

 5. Xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và đời sống thực tiễn; tổ chức phong trào sáng kiến, cải tiến, giải pháp, đề tài nghiên cứu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và giảng dạy trong cán bộ, giáo viên.

 6. Hướng dẫn các khoa, tổ, bộ môn tổ chức bổ túc kiến thức và đào tạo ngắn hạn cho giáo viên theo kế hoạch chung của Trường; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ và hướng dẫn thực hiện công tác giáo vụ; phối hợp các đơn vị liên quan đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên; quản lý định mức giảng dạy của giáo viên và các chế độ về công tác giảng dạy.

 7. Xét miễn, giảm môn học và quản lý kết quả học tập của học sinh; tổ chức xét học tiếp, ngừng học, cho thôi học và bảo lưu kết quả học tập của học sinh; nhập điểm, cấp bảng điểm, giấy chứng nhận học tập và chứng thật sao y bản chính các văn bản này theo yêu cầu của học sinh.

 8. Tổ chức các kỳ thi học kỳ, thi tốt nghiệp; họp Hội đồng Xét tốt nghiệp thẩm định và trình Hiệu trưởng quyết định công nhận đối với học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp; cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo và quản lý hồ sơ văn bằng, chứng chỉ theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

 9. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu đào tạo theo phân cấp quản lý.

 10. Quản lý nội dung Cổng thông tin đào tạo thuộc Website của Trường.

 11. Trực tiếp quản lý, điều hành cán bộ, nhân viên của phòng mình theo phân cấp.