NHIỆM VỤ PHÒNG QUẢN LÝ HỌC SINH - SINH VIÊN

1. Về công tác quản lý học sinh – sinh viên

  • Quản lý học sinh – sinh viên trong giờ học và theo dõi tình hình ngoại trú của đối tượng này tại địa phương; chủ trì, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả rèn luyện, chuyen cần định kỳ hàng tháng, học kỳ và cả năm học.

  • Chủ động phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức, hướng dẫn hoạt động kiểm tra của Đội Cờ đỏ về việc chấp hành quy chế, nội quy học tập và có biện pháp phù hợp nhằm điều chỉnh thái độ, hành vi đối với học sinh – sinh viên vi phạm.

  • Chủ trì, phối hợp với cá đoàn thể và phòng, khoa liên quan trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thể chất, ngoại khoá cho học sinh – sinh viên.

2. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục

  • Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ và Sở; thành lập bộ phận Đảm bảo chất lượng giáo dục; thành lập Hội đồng Tự đánh giá; tổ chức thực hiện các bước triển khai hoạt động tự đánh giá: Lập kế hoạch tự đánh giá; tổ chức thu thập thông tin và minh chứng; viết báo cáo tự đánh giá; lưu trữ và sử dụng báo cáo trong nội bộ Trường; đề nghị thẩm định kết quả tự đánh giá; triển khai các bước đánh giá ngoài...

  • Hoàn thành công tác tự đánh giá vào năm 2015 (theo chu kỳ 5 năm/lần).