CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Căn cứ Quyết định số 3 ngày 1 tháng 8 năm 2012 về việc  ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ của các phòng khoa. 
I. CHỨC NĂNG 
Giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý nhà trường về lĩnh vực tài chính, kế toán, tài sản của trường. 
II. NHIỆM VỤ
1. Quản lý các nguồn thu của trường theo quy định của tài chính. Lập kế hoạch thu chi, thực hiện các khoản thu chi, lập quyết toán hàng quý, hàng năm đúng theo quy định về kế toán – tài chính Nhà nước. Tham mưu cho Ban Giám Hiệu về lãnh vực kinh phí, bảo hiểm, mua sắm tài sản cơ quan. 
2. Lập kế hoạch dự trù mua sản cơ quan, thực hiện xây dựng sửa chửa cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường.
3. Xây dựng các định mức kinh phí cho các công việc trong trường.
4. Phối hợp với phòng tổ chức - hành chính xây dựng chế độ quản lý về việc sử dụng tài sản vật tư, trang thiết bị trong trường ngăn ngừa lãng phí.
5. Phối hợp tổ chức kiểm tra các khoản thu và chi, các khoản tiền vốn sử dụng vật tư, thiết bị và tài sản của các bộ phận trong toàn trường.
6. Phối hợp với phòng tổ chức - hành chính tổ chức thực hiện việc kiểm kê định kỳ, thanh lý, xử lý tài sản trong trường theo đúng chế độ qui định của Nhà Nước.
7. Chấp hành nghiêm những quy định về quản lý tài chính, nghiên cứu đề xuất ý kiến với trường và cơ quan quản lý về cơ chế quản lý tài chính hợp lý. Tổng hợp tài chính, làm báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý đúng theo hướng dẫn.
8. Thực hiện tốt vai trò thủ quỹ, kế toán tài sản và một số nhiệm vụ khác do thu trưởng cơ quan giao.
9. Chịu trách nhiệm về bảo quản hồ sơ, tài sản được giao trong phạm vi phụ trách.
10. Trưởng phòng tài chính có trách nhiệm tổ chức, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của phòng đạt chất lượng cao nhất đồng thời chấp hành nghiêm các chỉ đạo khác của Ban Giám Hiệu.

 

Hiệu trưởng

(đã ký)

Th.S Trần Thị Thanh Bình