Thông báo về việc thực hiện một số quy định đối với học sinh, sinh viên trường Trung cấp Miền Tây